越 玲 合 作
     越 南
     機 票 服 務
     登記
     聯系
         搜尋

  搜尋
SJC
购买41,380
41,780

 
 
搜尋行程   
 
     
 
Mă tour : HUẾ ~ ĐÀ
Tên tour : HUẾ - ĐÀ NẴNG -PHONG NHA
Thông tin chi tiết:

          RA THĂM X HU

Ph C Hi An ~Ñaø Nng ~ Phong Nha

 v Thôøi gian      : 6 ngaøy 5 ñeâm.

v Khôûi haønh    : Thöù hai, thöù saùu haøng tuaàn.

v Phöông tieän : Ñi veà baèng maùy bay.

NGAØY 1 : TP. HOÀ CHÍ MINH – HOÄI AN (922 Km)

·         Buoåi chieàu, xe ñöa ñoaøn ra saân bay khôûi haønh ñi Ñaø Naüng. Ñeán Ñaø Naüng, xe ñoùn vaø ñöa ñoaøn ñi Phoá coå Hoäi An (tænh Quaûng Nam), veà khaùch saïn, Quyù khaùch nhaän phoøng nghæ ngôi.

  • Buoåi toái, Quyù khaùch ñi boä daïo quanh phoá coå, thöôûng ngoaïn phong caûnh Phoá ñeøn loàng, vôùi nhöõng chieác ñeøn loàng ñuû kieåu ñuû maøu saéc toûa saùng trong ñeâm, ñeïp coå kính beân soâng Hoaøi, nghæ ñeâm taïi Hoäi An.                                                                                              

                                                                                                                                    (AÊn chieàu)

NGAØY 2 : HOÄI AN - ÑAØ NAÜNG  (30 Km)

·         Buoåi saùng, ñoaøn khôûi haønh sôùm ñi Myõ Sôn tham quan Thaùnh ñòa Chaêm Pa, trôû laïi Hoäi An, Quyù khaùch ñi vieáng Chuøa OÂng, Chuøa Caàu Nhaät Baûn, Hoäi Quaùn Phöôùc Kieán.

·         Buoåi chieàu, Quyù khaùch traû phoøng, ñoaøn ñi Cöûa Ñaïi gheù quaùn Phoá Traêng, Quyù khaùch tham quan moät kieán  truùc Nhaø röôøng tieâu bieåu, tham quan khu du lòch cao caáp resort ven bieån, taém bieån Cöûa Ñaïi. Ñoaøn tieáp tuïc ñi Ñaø Naüng, ñeán thaønh phoá Ñaø Naüng veà khaùch saïn, Quyù khaùch nhaän phoøng.

·         Buoåi toái, xe ñöa ñoaøn qua caàu quay Soâng Haøn, Quyù khaùch daïo Thaønh phoá Ñaø Naüng veà ñeâm. nghæ ñeâm taïi Ñaø Naüng.                                                                                   

(AÊn saùng, tröa, chieàu)

NGAØY 3: ÑAØ NAÜNG - HUEÁ    (110 Km)

  • Buoåi saùng, ñoaøn ñi Nguõ Haønh Sôn, Quyù khaùch tham quan quaàn theå caùc chuøa Linh ÖÙng, Non Nöôùc, caùc ñoäng Taøng Chôn, Hoa Nghieâm vaø Laøng ñaù Myõ Ngheä Non Nöôùc. Treân ñöôøng leân baùn ñaûo Sôn Traø, Quyù khaùch ngaém caûnh bieån Myõ Kheâ, AÂu Thuyeàn Thoï Quang (nôi traùnh baõo cuûa ngö daân Ñaø Naüng) vaø Caûng Tieân Sa.
  • Buoåi chieàu, Quyù khaùch traû phoøng, ñoaøn ñi Hueá theo con ñöôøng ven bieån daãn ñeán chaân ñeøo Haûi Vaân. Döøng treân ñænh ñeøo, Quyù khaùch ngaém phong caûnh Haûi Vaân ñeä nhaát huøng quan. Tham quan laøng chaøi Laêng Coâ vaø Cöûa haàm chui ñeøo Haûi Vaân. Ñeán Hueá (tænh thöøa Thieân Hueá) veà khaùch saïn, Quyù khaùch nhaän phoøng.
  • Buoåi toái, Quyù khaùch ñi daïo thaønh phoá Hueá veà ñeâm, nghæ ñeâm taïi Hueá.

 

(AÊn saùng, tröa, chieàu)

NGAØY 4 : HUEÁ – CAÙC ÑIEÅM THAM QUAN

·         Buoåi saùng, ñoaøn ñi veà bôø baéc soâng Höông, Quyù khaùch vieáng Chuøa Thieân Muï tham quan Kinh thaønh trieàu Nguyeãn, hoaøng cung xöa cuûa 13 vò vua trieàu Nguyeãn vôùi Hoaøng Thaønh, Ngoï Moân, Töû Caám Thaønh, Ñieän Thaùi Hoøa, Theá Mieáu, Hieån Laâm Caùc, Cöûu Ñænh, xem chöông trình ca muùa nhaõ nhaïc cung ñình Hueá ñöôïc UNESCO coâng nhaän di saûn vaên hoùa theá giôùi phi vaät theå ôû Duyeät Thò Ñöôøng.

  • Buoåi chieàu, ñoaøn ñi veà bôø nam soâng Höông, Quyù khaùch tham quan Laêng Töï Ñöùc, Laêng Khaûi Ñònh, vieáng ñeàn Huyeàn Traân Coâng Chuùa, nôi coù ñaïi hoàng chung treân nuùi Nguõ Phong, Quyù khaùch leân nuùi thænh chuoâng.
  • Buoåi toái, ñoaøn ñi thuyeàn treân Soâng Höông, Quyù khaùch ngaém caûnh Caàu Traøng Tieàn, thaû hoa ñaêng caàu Phuùc Loäc treân soâng Höông, nghe ca hoø Hueá, nghæ ñeâm taïi Hueá.

(AÊn saùng, tröa, chieàu)

NGAØY 5 : HUEÁ – ÑOÀNG HÔÙI  (160 Km)

·         Buoåi saùng, ñoaøn ñi chôï Ñoâng Ba mua saém, sau ñoù ñoaøn khôûi haønh ñi Ñoàng Hôùi. Treân ñöôøng, Quyù khaùch gheù vieáng Nhaø thôø Thaùnh ñòa La Vang, tham quan Khu phi quaân söï DMZ, soâng Beán Haûi, Caàu Hieàn Löông (Vó tuyeán 17). Ñeán Ñoàng Hôùi (tænh Quaûng Bình) veà khaùch saïn, Quyù khaùch nhaän phoøng.

·         Buoåi chieàu, ñoaøn ñi Keû Baøng, tham quan Ñoäng Phong Nha vôùi hang Bi Kyù, Cung Ñình, Toùc Tieân, Tieân Sôn, thöôûng ngoaïn caûnh ñeïp treân soâng Son. Ñoaøn trôû veà Ñoàng Hôùi.   

·         Buoåi toái, Quyù khaùch ñi daïo beân bôø soâng Nhaät Leä, nghæ ñeâm taïi Ñoàng Hôùi.

(AÊn saùng, tröa, chieàu)

NGAØY 6 : HUEÁ – TP. HOÀ CHÍ MINH   (1.075 Km)

  • Buoåi saùng, Quyù khaùch traû phoøng, ñoaøn rôøi Phong Nha veà Hueá, tôùi Hueá ñoaøn veà khaùch saïn nghæ ngôi. Sau ñoù, Quyù khaùch traû phoøng taïi Hueá, xe ñöa ñoaøn ra saân bay Phuù Baøi hoaëc Ñaø Naüng veà Saøi Goøn.
  • Veà ñeán Saøi Goøn, chia tay, taïm bieät heïn ngaøy taùi ngoä cuøng Quyù khaùch.

(AÊn saùng, tröa)

登 記
  
 
     
 

 

 

          成員
    登記:

    密碼:

 

忘記密碼 | 新登記

         新 聞
 

 

CÔNG TY TNHH TM & DV DU LỊCH VIỆT LINH
ĐC: 740 (số cũ 888)
 Điện Biên Phủ P10-Q10 TP. Hồ Chí MInh
Tel : (08) 38 357 970 (10 lines)      Fax: (08) 38358 278   38 395 172
Email :
pve_vietlinh@hcm.fpt.vn   YH: phongve_vietlinh@yahoo.com.vn

Copyright (c) 2006 Viet Linh Travel. Design by VietNextco